اینم عرض ادب خدمت کعبه الرزایا بی بی زینب(س)

جایی برای شعرو قلم نیست در برش        راهی ندارد عقل به درگاه و محضرش

مکتب نرفته عالمه بی معلم است            قران بیان وعشق بود مشق دفترش

او حق مادری به تمام عشیره داشت         این درس را گرفته ز دامان مادرش

سوگند می خورم که گره باز می کند         یک رشته از نخ گره زیر معجرش

مردانگی ز هیبت زینب شکسته شد         چون او زمانه ندیده در اعماغ باورش

 

/ 1 نظر / 7 بازدید