از نگاه زینب است...

عشق اگر عشق است سرگردان راه زینب است

                                                 ناز و مهر مهرورزان از نگاه زینب است

زن نگو مردان عالم مانده در مردانگیش

                                                 تابش خورشید غیرت از نگاه زینب است

یک زن و این قدر قدر و منزلت نزد خدا

                                                برترین سوگند مهدی هم به جاه زینب است

گاه و بی گاه از دو چشمم اشک می بارد بر او

                                               این بلا تکلیفی چشم از نگاه زینب است

های هایش هوی هوی باد در گیسوی بید

                                                شیون باد خزان از اه اه زینب است

حق به عشق او حجاب کعبه را انداخته

                                               رنگ رخت کعبه از رخت سیاه زینب است

                                    "هر کسی را بهر کاری ساختند"

                                      "کار  ما  گریه  برای  زینب است"

/ 0 نظر / 13 بازدید